A KEGON általános szerződési feltételei az elektronikus kereskedelemre vonatkozóan

1. Terjedelem

1.1 A www.kegon.de weboldalon keresztül a KEGON AG, Wiesbaden, mint a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: "KEGON") és ügyfelei között létrejött valamennyi üzleti kapcsolatra kizárólag a KEGON AG Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: "ÁSZF") a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek. A vevő eltérő feltételei nem válnak a szerződés részévé, még akkor sem, ha a KEGON nem tiltakozik érvényességük ellen, kivéve, ha azokat a KEGON kifejezetten írásban elfogadja. A KEGON által nyújtott szolgáltatások nem jelentik az ügyfél szerződéses feltételeinek elismerését.

1.2 A KEGON ajánlata a www.kegon.de weboldalon kizárólag a német Polgári Törvénykönyv 310. § (1) bekezdése szerinti vállalkozásoknak, közjogi jogi személyeknek és közjogi különalapoknak (a jelen ÁSZF-ben együttesen "Ügyfél") szól. A jelen ÁSZF alkalmazási köre ezért a fent említett jogalanyokkal kötött ügyletekre korlátozódik. Ezek az ÁSZF nem vonatkoznak a fogyasztókra.

2. Ajánlatok, megrendelések leadása és elfogadása

2.1 A KEGON által a www.kegon.de weboldalon tett ajánlatok változhatnak. Ez különösen vonatkozik az eseményleírásokban és árlistákban szereplő információkra, amelyeket a KEGON a www.kegon.de weboldalon tesz elérhetővé. A XING Events szolgáltatást használjuk a képzések foglalására, számlázására és a fizetések feldolgozására.

2.2 A www.kegon.de weboldalon történő megrendelés elküldésével az ügyfél kötelező érvényű ajánlatot tesz a megfelelő szerződés megkötésére. A megrendelés elküldésével a megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF érvényességét.

2.3 A KEGON e-mailben visszaigazolja az ügyfél megrendelésének kézhezvételét. Ez az e-mail nem jelenti az ügyfél ajánlatának elfogadását.

2.4 A megrendelések és egyéb megállapodások, különösen amennyiben azok eltérnek a jelen ÁSZF-től, csak a KEGON megrendelési vagy átvételi visszaigazolásával válnak kötelezővé, amelyet legalább szöveges formában (pl. e-mailben vagy faxon) kell megküldeni. A KEGON részéről a nem meghatalmazott képviselőnek minősülő alkalmazottak által kötött megállapodások a KEGON számára nem kötelező érvényűek, amíg azokat nem erősíti meg egy meghatalmazott képviselő..

3. Árak és fizetés, beszámítás és visszatartás / Prices and Payment, Set-off and Retention

3.1 Az árlistákban és reklámanyagokban feltüntetett árak nem kötelező érvényűek. A KEGON által elfogadott megrendelésen megállapított ár az irányadó.

3.2 A KEGON által megadott valamennyi ár és díj a vonatkozó törvényes hozzáadottérték-adóval terhelt. Ez vonatkozik az átalánydíjakra is, amennyiben az ügyfél lemondja a szerződést (vö. 7. szakasz).

3.3 A fizetés a számla kézhezvételekor esedékes, és a vevőnek legkésőbb a számla kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül kell kifizetnie. A határidő betartásához a számla összegét a KEGON számláján jóvá kell írni. A XING Events platformon keresztül megrendelt képzéseket a XING SE számlázza ki a nevünkben.

3.4 A vevő a KEGON követeléseivel szemben sem beszámítással, sem visszatartási joggal nem élhet, kivéve, ha a vevő a beszámítást vagy a visszatartást nem vitatott, jogerősen megállapított vagy döntés előtt álló ellenkövetelésre alapozza. A vevő továbbá csak akkor élhet visszatartási jogával, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

4. Az esemény dokumentumaihoz való jogok

4.1 Minden képzési, szemináriumi és előadási dokumentum, prezentáció, valamint munkaanyag és dokumentáció (a továbbiakban együttesen "Rendezvénydokumentumok") szerzői jogi védelem alatt áll. Az ügyfél nem jogosult az Eseménydokumentumok fizikai vagy nem fizikai felhasználására. Az ügyfél azon törvényes joga, hogy a KEGON által a rendelkezésére bocsátott eseménydokumentumok fizikai másolatát eredetiben harmadik félnek átadja, nem sérül.

4.2 Az ügyfél köteles változatlanul megőrizni az esemény dokumentumaiban szereplő valamennyi védőfeliratot, például a szerzői jogokra vonatkozó feljegyzéseket és egyéb jogfenntartásokat.

5. A tulajdonjog fenntartása                                                                                                                                        
A KEGON fenntartja a tulajdonjogát a nyújtott szolgáltatásokra és a szállított árukra, különösen az eseménydokumentumokra, mindaddig, amíg az aktuális üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelés teljes mértékben ki nem egyenlítődik.

6. Fényképezés és filmezés rendezvényeken

6.1 A lefoglalt rendezvények során fénykép- és filmfelvételek készülhetnek, amelyeken a résztvevők láthatóak, hangfelvételek esetén pedig hallhatóak. A résztvevők kifejezett beleegyezése esetén a KEGON ezeket a fényképeket és filmfelvételeket marketing- és reklámcélokra felhasználhatja, beleértve a KEGON imázskultúráját, valamint termékeinek és szolgáltatásainak reklámozását analóg és digitális formában.

6.2 A 6.1. pontban említett hozzájárulás kiterjed különösen a fényképek és filmfelvételek prezentációkban és reklámanyagokban (pl. rendezvények szórólapjain, ügyfélbemutatókon, vásárokon) történő felhasználására, valamint az interneten keresztül történő nyilvános közzétételre, beleértve a közösségi hálózatokat vagy a közösségi médiát.

7. Lemondás az ügyfél részéről, helyettesítő résztvevő

7.1 Az ügyfél bármikor lemondhatja a lefoglalt eseményen való részvételét annak megkezdése előtt. A törlési nyilatkozatot szöveges formában kell megtenni.

7.2 Ha az ügyfél a rendezvény kezdete előtt legfeljebb két (2) héttel lemondja részvételét, a KEGON százötven euró (150 €) nettó átalánykezelési díjat számít fel. Ha a lemondás a rendezvény kezdete előtt legfeljebb egy (1) héttel történik, az ügyfélnek a megállapított részvételi díj 50%-ának megfelelő átalányt kell fizetnie. Későbbi lemondás és a részvétel elmaradása esetén a teljes részvételi díj egy összegben kerül felszámításra. Az ügyfélnek jogában áll bizonyítani, hogy a KEGON-nak az elállás vagy a részvétel elmaradása miatt a fent említett átalányösszegnél alacsonyabb kár keletkezett; ebben az esetben az átalányösszeg helyett az alacsonyabb összeget kell alkalmazni.

7.3 Az eseményen való részvétel átruházása egy helyettesítő résztvevőre bármikor lehetséges. A helyettesítő résztvevőt azonban előzetesen szöveges formában meg kell nevezni a KEGON-nak.

7.4  A rendezvényen való részvétel átfoglalása egy másik időpontra a szabad helyek függvényében lehetséges. Az átfoglalásért a KEGON nettó száz euró (100 €) átalánykezelési díjat számít fel.

8. Rendezvények lemondása a KEGON által

8.1 A KEGON jogosult lemondani a tervezett rendezvényeket, ha a költségek fedezéséhez szükséges létszám nem teljesül. Ilyen esetben a lemondást a tervezett esemény időpontja előtt legalább három (3) héttel kell bejelenteni a megrendelőnek. A lemondás akkor is megengedett, ha a rendezvényt olyan okból nem lehet megtartani, amelyért a KEGON nem felelős (pl. az előadó betegsége, és nem áll rendelkezésre helyettesítő előadó).

8.2 Abban az esetben, ha a KEGON lemondja a rendezvényt, a KEGON visszatéríti a részvételi díjat. Az ügyfél azonban csak akkor és annyiban követelhet kártérítést vagy költségtérítést, ha és amennyiben a 10. pont feltételei fennállnak. Az ügyfél utazási költségei nem téríthetők vissza. Az ügyfél csak akkor és annyiban követelhet kártérítést vagy költségtérítést, ha és amennyiben a 10. pont feltételei fennállnak.

9. A követelések elévülése

9.1 Az ügyfél hibaigényének elévülési ideje egy (1) év.

9.2 Ha a KEGON szolgáltatást nyújt az Ügyfélnek, az ebből eredő kötelezettségszegések elévülési ideje szintén egy (1) év.

9.3 Az elévülési idő kezdetét minden esetben a törvényi rendelkezések szabályozzák.

9.4 A 9.1. és 9.2. ponttól eltérően az elévülési idő akkor alkalmazandó, ha a KEGON rosszhiszeműség, szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt felelős, vagy a teljesítés megfelelő minőségéért garanciát vállalt, vagy ha a KEGON az élet, a testi épség vagy az egészség sérüléséért vagy a termékfelelősségi törvény alapján felel.

10. Felelősség

10.1 A KEGON a törvényi rendelkezések szerint felel szándékosság, csalárd szándék, a teljesítés megfelelő minőségére vonatkozó szavatosság vállalása esetén a termékfelelősségi törvény szerint, valamint az élet, testi épség vagy egészség sérüléséből eredő károkért.

10.2 Ha a KEGON súlyos gondatlanságért felelős, a felelősség a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik.

10.3 Egyszerű gondatlanság esetén a KEGON a jogalapra való tekintet nélkül csak akkor felel, ha lényeges szerződéses kötelezettséget sértett meg, azaz olyan kötelezettséget, amelynek teljesítése a megrendelés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelynek betartására a megrendelő rendszeresen számít és számíthat (pl. a szerződés szerinti rendezvények megtartásának kötelezettsége). Ebben az esetben a felelősség a szerződésre jellemző előre látható kárra korlátozódik.

10.4 A KEGON felelőssége esetén megfelelően figyelembe kell venni a vásárló közreműködő gondatlanságát.

10.5 Amennyiben a felelősség a fenti 10.2. és 10.3. pontok szerint a szerződésszerű előre látható kárra korlátozódik, a KEGON feltételezi, hogy káreseményenként háromezer (3.000) euró elegendő a szerződésszerű előre látható kár fedezésére káresemény esetén. Amennyiben ez az összeg nem elegendő az előre látható, a szerződésre jellemző károk fedezésére, az Ügyfél köteles erről a KEGON-t szöveges formában tájékoztatni, hogy a szerződő felek a felelősségi összegek megfelelő kiigazítását elvégezhessék, és a KEGON a magasabb kockázatot szükség esetén megfelelő felelősségbiztosítással fedezni tudja.

10.6 A jelen 10. pontban megállapított felelősségi korlátozások a KEGON törvényes képviselői és megbízottjai javára is érvényesek.

10.7 A jelen 10. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, ha a KEGON-nak kártérítés helyett a költségeket kell megtérítenie.

10.8 Az ügyfélnek a kifejezetten említetteken kívül minden további kártérítési vagy költségtérítési igénye kizárt, függetlenül a jogalapoktól. Ez különösen a vétkesség nélküli felelősségre vonatkozik.


11. Adatvédelem / Data Protection

11.1 A KEGON kezeli a regisztráló és - ha ettől eltérő - a résztvevő személyes adatait, amelyek az ügyféllel kötött szerződés teljesítéséhez szükségesek. A KEGON minden egyes eseményhez létrehozza a résztvevők listáját, amelyben a regisztrált résztvevők keresztneve, vezetékneve, cége és tartózkodási helye szerepel. A résztvevők listáját a rendezvény dokumentumainak részeként az érintett rendezvény valamennyi résztvevője rendelkezésére kell bocsátani. A résztvevők listájára való felvételre azonban csak a résztvevő kifejezett beleegyezésével kerülhet sor.

11.2 Amennyiben a rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges a résztvevők adatait harmadik félnek továbbítani, pl. nyomdáknak, szállodáknak vagy licencpartnereknek, a KEGON kizárólag ebből a célból jogosult a résztvevők adatait továbbítani. A résztvevők adatait, és amennyiben összegyűjtik, a regisztrálók adatait sem adják tovább harmadik félnek.

11.3 Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk az alábbi dokumentumban találhatók Adatvédelmi szabályzat.

12. Referencia ügyfelek / Mention of Reference Customers                                                                                
A KEGON a vásárlót mint referenciaszereplőt megnevezheti a reklámozás keretében.


13. Záró rendelkezések / Miscellaneous

13.1 Az ügyfél KEGON-nal szembeni követeléseinek engedményezése kizárt; a HGB 354a. §-a változatlanul érvényben marad.

13.2 A jelen ÁSZF és az annak alapján kötött valamennyi szerződés módosítását, kiegészítését, illetve részleges vagy teljes felmondását írásban kell megtenni; ez vonatkozik az írásbeli alaki követelmény felmondására vagy módosítására is.

13.3 A jelen ÁSZF-ből eredő és azzal kapcsolatos valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága Wiesbaden. A Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény és a német nemzetközi magánjog rendelkezései nem alkalmazandók.

13.4 Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján kötött szerződések egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyett olyan helyettesítő rendelkezést kell alkalmazni, amely megfelel vagy legalábbis közelít a megállapodás céljához, ahogyan a szerződő felek megegyeztek volna ugyanannak a gazdasági eredménynek az elérésében, ha tudtak volna a rendelkezés érvénytelenségéről. Ugyanez vonatkozik a hiányosságokra is.

13.5 Az Új munka SE általános szerződési feltételei a XING Events-en keresztül megrendelt képzésekre is vonatkoznak.